Sunday, June 12, 2011

Biểu tình tại Seattle / WA chống Trung Cộng và Việt Cộng, ngày 11-6-2011.

Seattle, Washington State, USA: Demonstration against the CCP and VCP.

Saturday, June 11th 2011.

Photo Courtesy: Robert Tran & Nghi Nguyen.
Biểu tình tại Seattle / WA chống Trung Cộng và Việt Cộng, ngày 11-6-2011.

Seattle, Washington State, USA: Demonstration against the CCP and VCP.

Saturday, June 11th 2011.

Photo Courtesy: Robert Tran & Nghi Nguyen.


---